SEESON 0

Về kích cỡ

Thông số về kính giúp bạn xác định được kính của Seeson có phù hợp với gương mặt mình hay không.

Chỉ số 51 - 48 - 21 có nghĩa là gì? 

     
    Chat